Přejít k obsahu

Doktorský program

Filozofie a dějiny vědy a techniky

Doktorský studijní program Humanitní studia - Filozofie a dějiny vědy a techniky funguje ve spolupráci Filosofického ústavu Akademie věd České republiky s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Školitelskými pracovišti tak je Filosofický ústav AV ČR (Jilská 1, Praha 1) stejně jako Katedra filozofie FF ZČU (Sedláčkova 19, Plzeň). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Garantem studijního programu je doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. Studijní program je akreditován rovněž v anglickém jazyce.

Kontakt: Martina Kastnerová, vědecký tajemník Katedry filozofie FF ZČU

logo_web_prehozene_krivky_50        LOGO FF

  • Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi.

Cílem programu je další prohloubení systematického porozumění otázkám filozofie, metodologie a dějin vědy a techniky. Filozofie je přitom pojímána jako pramen a zároveň kritická reflexe soudobého vidění světa a stavu poznání. Program je dále zaměřen na pochopení a vyložení dějinného vývoje vědy a vědeckého poznání jako součásti kulturních dějin. Věda tak není zkoumána izolovaně, ale v kontextu společenských a kulturních souvislostí – jak z hlediska podmínek vzniku vědeckého poznání, tak jeho důsledků, kterými je zejména technický rozvoj. Technika jako důsledek vědeckého rozvoje je reflektována zejména s ohledem na to, jak technický rozvoj proměňuje pojetí člověka a jeho vztahu ke světu.

Vedle tradičního historicko-filozofického zkoumání dějin vědy a techniky tak program vytváří prostor i pro teoretickou reflexi nových technologií, a tím zakládá platformu interdisciplinárního výzkumu, zejména na pomezí filozofie jazyka a mysli, umělé inteligence či kognitivních věd.

  • Profil absolventa

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky je koncipován jako akademický. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Absolvent programu je schopen samostatné a původní vědecko-výzkumné činnosti. Klade důraz na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na vlastní přínos k řešení tématu. Samostatně realizuje originální badatelskou práci a je připraven provést racionální rekonstrukci vývoje vědy, vědní disciplíny, vědecké teorie či problému. Absolvent dokáže kriticky analyzovat současný stav poznání, dovede samostatně formulovat problémy a na základě aplikace inovativních postupů je řešit. Výsledky své vědecké práce umí prezentovat ústně i zpracovat do podoby odborné publikace nebo výzkumného projektu.

Dovede popularizovat vědu a techniku; je schopen obhájit svou pozici před odbornou komisí i laickou veřejností. Má rozvinuté komunikační dovednosti ve dvou světových jazycích. Absolventa programu odlišuje samostatnost a odborná i osobnostní integrita, které jsou nezbytné jak pro kritické hodnocení stávajících poznatků a odborných postupů, tak i pro navrhování nových.

Absolvent programu je tedy připraven zejména pro práci v akademické i vědecko-výzkumné sféře. Je ale rovněž připraven na pedagogické působení či popularizační činnost. Z těchto důvodů nalezne uplatnění nejen na vysokých školách či ve výzkumných ústavech, ale též ve školství a vzdělávacích institucích obecně či v kulturních a historických institucích.

books-1012088_1920

Patička