Přejít k obsahu

Úvod do doktorského studia

Na této stránce naleznou začínající doktorandi informace o tom, jak a kde publikovat, do čeho se zapojit viz SGS, SVK aj. 

Studium v doktorském studijním programu na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Katedry filozofie FF ZČU v Plzni, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných kateder či jiných vysokých škol.

Základní informace o doktorském studiu:

  • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
  • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
  • Standardní doba studia je čtyři roky.
  • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
  • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
  • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
  • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).
Praktické informace a formuláře naleznete zde: 

Banner

Patička