1. Úvod
 2. Studium
 3. Pro studenty
 4. Doktorské studium

Doktorské studium

Úvod do doktorského studia

Na této stránce naleznou začínající doktorandi informace o tom, jak a kde publikovat, do čeho se zapojit viz SGS, SVK aj.

Studium v doktorském studijním programu na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Katedry filozofie FF ZČU v Plzni, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných kateder či jiných vysokých škol.

Základní informace o doktorském studiu:

 • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
 • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
 • Standardní doba studia je čtyři roky.
 • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
 • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
 • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
 • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
 • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
 • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).
Praktické informace a formuláře naleznete zde:

Mobilita

Mobilita mladých badadelů začíná být nezbytným požadavkem jejich rozvoje. Důraz na získání zahraničních zkušenností studentů je vyjádřen v akreditacích některých studijních programů a oborů uvádějících účast doktorandů na zahraničních stáží mezi studijní povinosti.

Erasmus +

Fakulta filozofická nabízí možnost studovat na zahraničních univerzitách, se kterými má uzavřenou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus +. Seznam bilaterálních dohod je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).

Inter XY – Free-movers

Program je určen převážně pro krátké výjezdy (min. jeden měsíc – max. jeden semestr). Studující si sami domluví stáž v zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Při výběru destinace nejsou omezovánižádným výčtem univerzit. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Skip to content