1. Úvod
 2. Studium
 3. Pro studenty
 4. Doktorské semináře

Doktorské semináře

Úvod do doktorského studia

Na této stránce naleznou začínající doktorandi informace o tom, jak a kde publikovat, do čeho se zapojit viz SGS, SVK aj.

Studium v doktorském studijním programu na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Katedry filozofie FF ZČU v Plzni, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných kateder či jiných vysokých škol.

Základní informace o doktorském studiu:

 • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
 • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
 • Standardní doba studia je čtyři roky.
 • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
 • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
 • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
 • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
 • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
 • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).
Praktické informace a formuláře naleznete zde:

Doktorské semináře 2023/2024

NázevDatumČasPřednášející a afiliacePopis
Using Artificial Intelligence To Enhance Patient Autonomy In Healthcare Decision-Making15. 3. 202410:30Jose Luis Guerrero Quiñones, PhD. (CETE-P)

Using Artificial Intelligence To Enhance Patient Autonomy In Healthcare Decision-Making

The use of Artificial Intelligence in healthcare contexts is highly controversial for the (bio)ethical conundrums it creates. One of the main problems arising from its implementation is the lack of transparency of Machine Learning algorithms, which is thought to impede the patient’s autonomous choice regarding their medical decisions. If the patient is unable to clearly understand why and how an AI algorithm reached certain medical decision, their autonomy is being hovered. However, there are alternatives to prevent the negative impact of AI opacity in shared (healthcare professional – patient) decision-making processes, and benefit from the high accuracy of such systems. Despite these ethical issues, this paper advocates for its usage and also defends the positive role that it could have in enhancing patients’ autonomy. I advocate for a system where the implementation of AI is only partial, and humans will remain in control of oversighting algorithm interpretation of medical images and patients’ data.

Prezentace studentů Katedry filozofie FF ZČU17. 5. 202410:30Studenti KFI ZČU

Program semináře bude doplněn.

Prezentace studentů Katedry filozofie FF ZČU10. 5. 202410:30Studenti KFI ZČU

Program semináře bude doplněn.

Bude doplněno3. 5. 202410:30-

Bude doplněno26. 4. 202410:30-

Good and bad AI19. 4. 202410:30Mgr. Petr Jedlička, Ph.D.

Artificial intelligence in medicine and other fields, automation of discovery, AI as the culmination of the Scientific revolution and a new paradigm; Is AI just a „stochastic parrot“? Anthropocentric bias; Technological and psychosocial risks (Oppenheimer syndrome, superintelligence, emotional dependence).

Význam ve výtvarném umění: Vhled do teorie ikonografie, ikonologie a interpretace uměleckých děl v průběhu času12. 4. 202410:30Mgr. Veronika Lorencová, Ph.D. (FLÚ)

Význam ve výtvarném umění: Vhled do teorie ikonografie, ikonologie a interpretace uměleckých děl v průběhu času

Přednáška se bude věnovat teorii obsahového významu výtvarných děl a jejímu vývoji v metodologii dějin umění. Podrobněji se zaměří zejména na přístup ikonologické interpretace uměleckých děl, jejíž zrození znamenalo zásadní změnu paradigmatu v dějinách umění. Tato analytická metoda obsahového výkladu díla, byla Erwinem Panofskym dopracována do podoby uceleného systému, který rozlišoval tři významy uměleckých díla: 1. Prvotní význam, 2. Konvenční význam (ikonografická analýza) a 3. Vnitřní význam (ikonologická syntéza). Metoda ikonografie i ikonologie bude představena na vybraných dílech s důrazem na raně novověké umění. Příspěvek zároveň stručně zhodnotí pozdější kritiku ikonologického přístupu a její aktuálnost či neaktuálnost v moderním a současném umění.

Mgr. Petra Chudárková5. 4. 202410:30Mgr. Petra Chudárková (UHK)

Anotace bude doplněna.

Ztraceni v matematice: Potíže současné fyziky očima Sabine Hossenfelder22. 3. 202410:30Ing. David Hlaváček, Ph.D. (FZU)

Přednáška je založena na četbě knihy Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray německé teoretické fyzičky Sabine Hossenfelder. Autorka (nar. 1976) se v ní zamýšlí nad tím, proč její generace fyziků, na rozdíl od generací předchozích, neučinila ve svém oboru žádný velký průlom. Na základě dlouholetých zkušeností a rozhovorů s kolegy (Stevenem Weinbergem, Georgem Ellisem, Frankem Wilczekem a dalšími) dochází k závěru, že velká část teoretiků se při svém výzkumu nechává vést estetickými kritérii, což může být zavádějící. Hossenfelder v knize také nabízí nový pohled na Popperovo kritérium falzifikovatelnosti vědeckých hypotéz či vyzývá k diskusi mezi fyziky a filosofy. V přednášce budou k uvedené otázky nahlédnuty i z perspektivy filosofů-fenomenologů, kritizujících karteziánský „panský“ přístup k přírodě a pravdě. Sabine Hossenfelder má také svůj kanál na YouTube a píše blog s názvem Backreaction (https://backreaction.blogspot.com/). Zájemci se mohou před přednáškou s jejími myšlenkami seznámit prostřednictvím videí pod těmito odkazy: https://youtu.be/oZ7jwevZbb4?si=YjvTmOSEpWyuoU5I ; https://youtu.be/lu4mH3Hmw2o?si=eaESWtyzlYo1UOUx .

Bude doplněno15. 3. 202410:30-

Bude doplněno8. 3. 202410:30-

Sémantická informace a popis života1. 3. 202410:30doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (KFI ZČU)

Výlet do světa kvantové fyziky bez potřeby předběžných fyzikálních znalostí či matematiky. Přednáška nejen odhalí hlubokou souvislost kvantové fyziky s ne zcela snadno uchopitelným pojmem “informace”, ale především demonstruje, jak zásadní je určité filosofické předporozumění světu, když musíme opustit navyklá schémata myšlení.

Epistemology and ethics of deep learning intertwined23. 2. 202410:30Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (CETE-P)

Blame for various missteps of deep networks is often assigned to either programmers or users. The discovery of adversarial attacks and the complex epistemology behind supervised neural networks leads us to scepticism toward their capacity to work efficiently in domains where robust human categories are central. Will will illustrate how end-to-end optimization that networks are trained to achieve contravene the employment of human categorization when attempting to understand networks‘ inner operations. As ethics is one important domain where various humanly robust categories are central, deep networks might be particularly unsuitable for the replacement of various operations in this domain.

Decision-making: Analysing behavioural attitude across adulthood16. 2. 202410:30Akanksha Nambiar, KFI ZČU

This presentation focuses on understanding and exploring the concepts of conscious and unconscious decision-making, which involves the action perspective of an individual. This will be administered in the form of two experiments- MID (monetary incentive delay) and socio-economic behavioural experiment. These two experiments intend to delve into interpreting the cognitive process and learn the interaction between reward anticipation, emotion, and judgment. Further, it helps us in evaluating the subjective aspects of humans; their choices, and their perplexity to a particular situation. I will introduce the task and components related to it and the co-relation developed between them. Further, I believe this will help us in enhancing the relatability of decision science in the wider context. My aim includes: 1. To understand the process of conscious and unconscious decision-making which guides our behaviour. 2. Can the reward anticipation in a task be understood in conscious and unconscious decision-making? In addition, these two experiments will embark diversified, and novice thought on decision-making science and consciousness; thus procuring the intended results with a better agenda.

Evolutionary Intelligence This review introduces book „Evolutionary Intelligence – How Technology Will Make Us Smarter“ by W. Russell Neuman15. 12. 202310:30Mgr. Jana Švadlenková

The presentation outlines the book’s key themes, exploring the positive impact of computational intelligence on human decision-making and agency. Neuman envisions a future where artificial intelligence, from everyday devices to advanced technologies, transforms our cognitive abilities. The narrative draws parallels with historical innovations, highlighting the book’s broader significance in the context of global interest in technology’s societal and cultural implications. „Evolutionary Intelligence“ prompts a consideration of the transformative potential of technology in enhancing human intelligence and adaptability, and I try to present you why.

Pictorialism and naturalistic photography: Similarities and differences in approaches to photography in the second half of the 19th century15. 12. 202310:30Mgr. Adéla Sommerová

This presentation is focused on comparison of two influential photographic trends of the second half and the end of the 19th century – pictorialism and naturalistic photography and their theoretical reflection in the work of representatives of both of them – Henry P. Robinson and Peter H Emerson. Both approaches defend the artistic status of photography, but each in a different way. While the first one mentioned strives to make photography look similar to fine art, the second one, on the contrary, tries to make it different from fine art as much as possible. The aim of the lecture is to present and compare the theoretical approaches and work of both mentioned authors in the context of the ongoing discussion about the legitimacy of artistic photography. The mentioned approaches, as different as they are in their concept, are identical in their intention – they both strive to establish photography as an art form.

Personal autonomy and freedom in the digital world15. 12. 202310:30Ing. Pavel Petrman

I aim my doctoral thesis at helping to build a bridge between philosophy and the purely technical approach to handling the growing number of aspects of human and citizen life by computers. With applied ethics as the main avenue of research I am going to identify ideas, concepts and methods and their contexts relevant for the current state of affairs and propose how their application to the purely technical and legalistic discourse may benefit singular persons as well as society as a whole. In this presentation I will put forward the example of the Metaverse, as designed by Meta, and how philosophy may inform and guide both the technical development and users‘ decisions on how to participate in the system or whether to use it at all.

How important is the Philosophy of Science in Earth Sciences15. 12. 202310:30Silvana Magni

Geological Sciences are a branch of Earth Sciences. As the name itself suggests, Geological Sciences, they are also divided into other branches. For each of these branches, which are often interconnected with each other, there are different approaches and different investigation methodologies. This leads to the emergence of controversies and debates which, even today, have not found answers. Famous are the theory of Uniformity versus that of Catastrophism, the great Cretaceous extinction, plate tectonics, the Formation of the Earth. Philosophical methods as the abductive, inductive and deductive methods (Cleaned, 2011) can be useful to address them. Geologists generally use deductive methods and for this are considered secondary Sciences.

The „geological laws“ are considered accepted hypotheses rather than laws in the true sense of the word. We will analyse how one of the most famous controversies, the theory of plate tectonics, has been addressed in the field of Philosophy of Science. The results of the project hope to increase the integration between Philosophers of Science and Geologists, an integration that is still little consolidated. This would also lead to a better integration of geological sciences into society, as an indispensable science for solving emerging global problems, one of which is climate change.

Philosophy of Mind: A Very Short Introduction, Barbara Gail Montero8. 12. 202310:30Mgr. Naďa Barochová, DiS.

This review introduces the book Philosophy of Mind: A Very Short Introduction by Barbara Gail Montero. The review focuses on the content of the individual chapters and an overall assessment of the book. The aim is to familiarize the reader with the key themes Barbara Montero addresses in the book and her argument. In the book, Montero introduces the main thought experiments used by philosophers to explore the nature of the mind and the mind-body problem. The book is written in accessible language and contains many examples to help readers understand complex concepts.

Different sensory dimensions of reading8. 12. 202310:30Mgr. Maria Friedlová

This presentation explores Niklas Luhmann’s theory of literature as a phenomenon within society that can be approached from several dimensions. The work of the German poet Christian Morgenstern, who excelled primarily in experimental, nonsense poetry, is examined by example and on the basis of an article by Jahannes Ungelenk. This contrasts the active participation of the reader with mere passive consumption, which leads to no communication between the artwork and its observer. In the analysis of the poem, the emphasis will not only be on the sense of hearing, which is accentuated in poetry, but also on the sense of sight, which tends to be an integral part of interpretation in experimental poetry.

Prezentace studentů Katedry filozofie FF ZČU: Mgr. Lenka Ambrožová8. 12. 202310:30Mgr. Lenka Ambrožová

Elemental Theory And the Concept of Pneuma In the Pneumatist Medicine and Stoicism

As well as in philosophy, a plurality of schools existed in Ancient Greek medicine in the era of Hellenism. One of them was the Pneumatist school founded by Athenaeus of Attalia, a disciple of a prominent Middle Stoic, Posidonius. Traditionally, the Pneumatist school of medicine has been understood as adopting some of the Stoic physics and psychology, and adjusting it to medicine based on Hippocrates and other previous doctors.
This lecture will analyse one particular concept central to Stoic physics and present also in the Pneumatist school of medicine, namely the elemental theory and the concept of pneuma related to it. The lecture aims to point out some similarities and dissimilarities on this topic between the Stoics and the Pneumatists, or, in other words, to find alterations to the Stoic elemental theory and the concept of pneuma made by the Pneumatists.

Prezentace studentů Katedry filozofie FF ZČU: Mgr. Jan Fršlínek1. 12. 202310:30Jan Fršlínek

Syntetické pojetí myslí

Prezentace představuje první pokroky dosažené v rámci přípravy disertační práce s názvem The Conception of a Synthetic Mind. Cílem disertace je vytvořit nový teoretický rámec pro chápání lidské mysli, zejména perceptivních procesů a dále navrhnout schéma odpovídající kognitivní architektury. Připravovaná architektura je zaměřena primárně na modelování percepčních procesů a je ukotvena ve filosofii Davida Huma, E. Husserla a v jejich pojetí vnímání. Architektura je koncipována tak, aby byla v budoucnu potenciálně rozšiřitelná i o úrovně modelující též další aspekty mysli, zejména vyšší kognitivní schopnosti. První vrstva kognitivní architektury má být sestavena na základě interpretace Humova díla Pojednání o lidské přirozenosti (Hume & Norton, 2000), které je analyzováno s ohledem na moderní diskuse v oblasti kognitivních věd a obecné umělé inteligence. První úroveň architektury lze charakterizovat jako atomistickou, empiristickou, asocianistickou a vyznačující se bottom-up přístupem k utváření non-lingvistických mentálních reprezentací (srov. Fodor, 2005). Druhá vrstva navrhované architektury má být zkonstruována zejména na základě Husserlova pojetí pasivních (Husserl & Fleischer, 1966). Jejím účelem je řešení teoretických i praktických problémů spojených s rozpoznáváním objektů, které jsou vnímány v reálném čase (respektive problémů spojených s vhodnou reprezentací statických a dynamických scén). V příspěvku je argumentováno pro konkrétní obohacení aktuálních diskusí v oblasti kognitivních věd a obecné umělé inteligence relevantními aspekty teorií D. Huma a E. Husserla. Ty mohou dle názoru autora při správném použití pomoci vyřešit řadu teoretických i praktických problémů, které souvisí s modelováním mentálních procesů (viz např. Dreyfus 1992). Navrhované pojetí mysli, v jehož prospěch je v příspěvku argumentováno lze chápat jako typ reprezentační teorie mysli, na jejímž základě bude možné postupně vybudovat širší komputační model lidské mysli s reálným praktickým využitím.

Prezentace studentů Katedry filozofie FF ZČU: Mgr. Tereza Matějková a Mgr. Jan Tvrz1. 12. 202310:30Mgr. Tereza Matějková (KFI FF ZČU), Mgr. Jan Tvrz (KFI FF ZČU)

Introduction of the project proposal and the pilot experiments

The lecture will present the submitted project and the experiments that we and our colleagues conducted in preparation for the project and its approval. With the current rapid development of language models and their implementation in practice, their use by students and academics is practically inevitable. It is therefore necessary to prepare for such use and to recognize the limitations of language models and the limits of their potential impact. The aim of this project is to research the possible impact of using large language models in the context of the academic sphere and therefore, their implications for academic freedom. In April of this year we conducted a pilot version of the experiment and six months later we conducted a new and improved version of the experiment. The aim was to see whether using the ChatGPT language model has an impact on students‘ productivity and creativity in completing academic tasks. This presentation will be about the methodology of the experiments, the problems we encountered, and the interim evaluation.

The World is a Stage: The Beautiful and the Political An Enquiry into Kant’s Critique of Judgment as Political Model24. 11. 202310:30Marie Antonios Sassine, Ph.D.

Wittgenstein famously said, « ethics and aesthetics are one » (Tractatus 6.421). Kant’s two Critiques, the one on practical reason concerned with ethics and the one on the power of judgement focused on aesthetics, would indicate they are two separate domains requiring different applications of reason and judgement. Yet the Critique of the Faculty of Judgment has exercised a strong appeal to political theorists who value plurality and lucid discourse as integral elements of free political life.

This lecture will examine the incarnation of Kant’s Critique of the Faculty of Judgment as a model for political judgment, notably in Hannah Arendt’s interpretation. It will highlight the elements in Kant’s analysis of the judgment of the beautiful that have served to nourish some contemporary notions of political deliberation. The pitfalls and potential promise of transposing an aesthetic appreciation to the political realm will also be considered.

In Kant’s view, aesthetic judgment is profoundly subjective, grounded in the feeling of pleasure or displeasure. Taste is a personal matter. It has, the particularity, however, of being communicable since it arises from reflective judgment. In judgments of taste, pleasure and displeasure are not pure sensation, but reflected feelings. To judge an object as beautiful, according to Kant, is to believe at the same time that others would find it so. This underlying and implicit dimension is what renders the experience of beauty communicable, absent any absolute definition of beauty. One might say the private experience of pleasure through the faculty of judgment is immediately also potentially inter-subjective as well as communicable. Inter-subjective experience and communicability are features that have inspired contemporary political thought in thinkers such as Arendt, Habermas and Rawls, but whether their genesis and ultimate goal resides in the judgment of taste or in cognition remains contested and open for discussion.

Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách12. 10. 20239:00–17:00Konference doktorandů

Katedra filozofie FF ZČU v Plzni srdečně zve na studentskou vědeckou konferenci s názvem „Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách“, konanou 12. října 2023 v Plzni. Více informací a formulář pro podání abstraktu naleznete na webu konference https://svk.kfi.zcu.cz.

Performativita, narativita, deskriptivita25. 10. 20239:00–18:00Mezinárodní estetická konference

Katedra filozofie FF ZČU, Společnost pro estetiku AV ČR a Slovenská asociácia pre estetiku zvou na mezinárodní konferenci Performativita, narativita, deskriptivita, která se uskuteční ve dnech od 25. do 26. října 2023. Konference se bude věnovat zkoumání charakteru a vztahu tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich významu v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí. Více informací na https://pernadeska.zcu.cz.

Univerzita jako příležitost – Ženy, věda a jiné nebezpečné věci15. 11. 202313:00–18:00Panelová diskuse

Zveme vás na třetí ročník akce Univerzita jako příležitost, který připravujeme na 15. listopad 2023, kdy v rámci Týdne humanitních věd uspořádáme panelovou diskuzi s názvem – Ženy, věda a jiné nebezpečné věci, název je aluzí na slavnou knihu kognitivního lingvisty Georga Lakoffa: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie prozrazují o mysli, jež ukazuje jak kategorie, které používáme k organizaci našeho světa, odrážejí naše mentální struktury a jakým způsobem se liší v různých jazycích a kulturách. Více informací na: https://hsvv.zcu.cz.

Umělá inteligence a kolektivní imaginace10. 11. 202311:00–14:00Workshop

Imaginativní participativní workshop zkoumá možnosti kolektivního vyjednávání ve spolupráci s algoritmy umělé inteligence (Human-AI Co-creation). Tříhodinový workshop je pořádán v rámci rozvoje navazujícího studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci, který je na ZČU realizován ve spolupráci katedry filozofie, katedry kybernetiky a katedry informatiky a výpočetní techniky od roku 2021.

Fyzika a informace 2: Entropie a Maxwellův démon3. 11. 202310:30–12:30doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (KFI FF ZČU)

Výlet do světa kvantové fyziky bez potřeby předběžných fyzikálních znalostí či matematiky. Přednáška nejen odhalí hlubokou souvislost kvantové fyziky s ne zcela snadno uchopitelným pojmem „informace“, ale především demonstruje, jak zásadní je určité filosofické předporozumění světu, když musíme opustit navyklá schémata myšlení.

The Case of Ignaz Semmelweis and the Popperian Methodology20. 10. 202310:30PhDr. Zuzana Parusniková, DSc. (FLÚ AV ČR)

Semmelweis’ discovery of the etiology of childbed fever has long attracted the attention of historians of science. In recent years it has also become of increasing interest to philosophers of science, who analyse Semmelweis’ methodology from various angles. These perspectives include, for instance, hypothetico-deductivism, inference to the best (or the only) explanation and the Kuhnian concept of paradigms. I discuss certain aspects of these debates and argue that Popperian methodology is superior at capturing the dynamics of the growth of knowledge. It cherishes a free critical spirit that drives knowledge forward.

Fyzika a informace 1: Podivný svět kvantové mechaniky13. 10. 202310:30–12:30doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (KFI FF ZČU)

Výlet do světa kvantové fyziky bez potřeby předběžných fyzikálních znalostí či matematiky. Přednáška nejen odhalí hlubokou souvislost kvantové fyziky s ne zcela snadno uchopitelným pojmem „informace“, ale především demonstruje, jak zásadní je určité filosofické předporozumění světu, když musíme opustit navyklá schémata myšlení.

Philosophy of Technology: Before and After Empirical Turn6. 10. 202310:30Mgr. Jakub Ferenc (KFI FF ZČU v Plzni)

Besides the neo-Hegelian authors like Karl Marx or Ernst Kapp, whose works are considered the important precursors to philosophy of technology proper, technology as a primary subject of philosophy has emerged from the thought and historical events of the 20th century. Therefore, the philosophical reflection on technology mirrors the role that technology played at particular period of the last century: from pessimistic and negative view influenced by the post-WW2 period in which technology was seen as the destructive and totalizing force, to a more neutral outlook of the post-1980s where the analysis of technology following the changes in philosophy of science takes up a socially-constructive outlook. Although some authors have been reluctant to admit the existence of a field of philosophy of technology, the two major shifts of the 20th century have generated multiple approaches of how to philosophise about technology. Broadly speaking, these approaches have been variously called: “classical” and “contemporary”, “old wave” and “new wave”, and more recently “classical” and “empirical”. What are their sources, influences, and differences? What conceptual tools do the approaches use to do empirically-oriented philosophy of technology? And is there really philosophy of technology, or “merely” philosophy with technology?

Critical rationalism and scientific competition22. 9. 202311:00Prof. Dr. Max Albert (Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen)

Abstract: In order to understand how and why critical rationalism works within the instuitutional environment of modern science, it is necessary to understand the incentive problems in science. Much of scientific research, and most of basic science, is organized in the form of open (or academic) science. Open science exists because commercial (or proprietary) science cannot deal efficiently with the incentive problems in basic science. In other words, basic science is subject to market failure. Open science is competitive and decentralized but otherwise institutionally very different from markets. Specifically, it is characterized by „producer sovereignty“: quality standards cannot be enforced from the outside but emerge within scientific competition. This, of course, may also lead to problems. Quality standards in science are a matter of the methodology of science. Methodological proposals – rules and criteria for doing and evaluating research – are irrelevant if they cannot establish themselves in scientific competition. Whether this is possible depends on the incentive structure in open science but also on features of the methodology in question. In my talk, I explain the rationale of, and the incentives within, scientific competition in open science and the basic requirement for a methodology that can establish itself in scientific competition. I argue that the methodological proposals of critical rationalism satisfy this requirement. High-quality basic science is possible; however, there may (and do) exist academic areas where low-quality research prevails. Lastly, I criticize Michael Strevens‘ recent book („The Knowledge Machine“) for its failure to deal adequately with the problem of quality standards in scientific competition.

Mobilita

Mobilita mladých badadelů začíná být nezbytným požadavkem jejich rozvoje. Důraz na získání zahraničních zkušenností studentů je vyjádřen v akreditacích některých studijních programů a oborů uvádějících účast doktorandů na zahraničních stáží mezi studijní povinosti.

Erasmus +

Fakulta filozofická nabízí možnost studovat na zahraničních univerzitách, se kterými má uzavřenou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus +. Seznam bilaterálních dohod je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).

Inter XY – Free-movers

Program je určen převážně pro krátké výjezdy (min. jeden měsíc – max. jeden semestr). Studující si sami domluví stáž v zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Při výběru destinace nejsou omezovánižádným výčtem univerzit. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Skip to content