1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Magistr - Filozofie pro umělou inteligenci 

Filozofie pro umělou inteligenci

Chcete vědět, zda stroje mohou myslet? Zajímá vás, jak se s umělou inteligencí domluvit lidskou řečí? Jak odlišit realitu od simulované reality? Zda mohou roboti jednat eticky? 

Informace o studijním programu

Organizační zajištění programu

Navazující magisterský studijní program, jehož plán je rozvržen do dvou let a čítá 120 kreditů, je koncipován jako interdisciplinární a kombinuje dvě oblasti vzdělávání: OV10 – Filozofie, religionistika a teologie (60%) a OV15 – Kybernetika (40%). Garantujícím pracovištěm je Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU, která na zajištění programu spolupracuje s Katedrou kybernetiky a Katedrou informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Do programu jsou zapojeni i externí odborníci z partnerských výzkumných institucí, zejména z Filosofického ústavu Akademie věd ČR, i komerčních společností, například z Centra pro umělou inteligenci O2 – DataClair.ai. Program usiluje i o zahraniční přesah a prohlubuje mezinárodní spolupráci jak v oblasti současné filozofie a digitálních humanitních věd, kupříkladu s The Wittgenstein Archives (University of Bergen, Norsko), tak v oblasti interdisciplinárního výzkumu umělé inteligence, například s The Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering (Indiana University, USA).

Charakteristika programu

Studijní program je koncipován jako akademický a orientuje se na současnou filozofii vědy a techniky a filozofii jazyka a mysli s přesahem do kognitivních věd, kybernetiky a informatiky, přičemž zohledňuje východiska a metody analytické a post-analytické filozofické tradice i tradice fenomenologické a hermeneutické. 

Cílem programu je filozofické zkoumání povahy a proměn lidského myšlení a jazyka v kontextu aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, především pak v oblastech umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML), počítačového zpracování přirozeného jazyka (NLP), automatického rozpoznávání řeči (ASR), interakce člověka a stroje (HMI), automatizace a Průmyslu 4.0. 

Interdisciplinárně pojatý studijní program propojuje základní filozofický výzkum s praktickými poznatky a výsledky inženýrských oborů, konkrétně kybernetiky a informatiky, jež jsou tradičně pěstovány na ZČU. V rámci programu tedy dochází k posunu od historizujícího pojetí filozofie k filozofické reflexi aktuálního aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Abstraktní teorie a koncepce filozofie jazyka a mysli a filozofie vědy jsou aplikovány na konkrétní jevy a problémy, jež s sebou rychlý vývoj nových technologií přináší. 

V programu je zvláštní pozornost věnována fenoménu umělé inteligence, který aktuálně prostupuje a rezonuje všemi sférami lidského světa, od vědecko-technologické přes kulturně-společenskou až po ekonomicko-politickou, a zároveň je obestřen množstvím nerealistických představ a sporných očekávání.

Společenský přínos programu

Program usiluje o využití potenciálu filozofických disciplín ke zkoumání a pochopení proměn myšlení a komunikace v rámci interakce člověka a digitálních technologií. I když se tato interakce stává základní hnací silou rozvoje informační společnosti a ekonomiky a zároveň i prostředkem konstruování symbolické reprezentace skutečnosti, není dostatečně komplexně a systematicky reflektována ani v oblasti výzkumu, ani v oblasti vzdělávání.

Studium filozofie, jež bývá pojato historizujícím a od praxe odtažitým způsobem, se většinou nedaří provázat s výzkumem vedoucím k praktickým aplikacím, a zejména proto ztrácí společenskou a ekonomickou relevanci a kredibilitu. Zároveň inženýrské obory často zcela přehlížejí filozofické, etické, kulturní a společenské aspekty vývoje a aplikací nových technologií. Inženýrské pojetí lidského jazyka, myšlení a inteligence je mnohdy neadekvátně zjednodušující a zavádějící, což v důsledku limituje nejen samotný aplikovaný výzkum, ale i funkčnost a prospěšnost vyvinutých technologií.

Program se snaží reagovat na tuto neutěšenou situaci a etablovat filozofii jako přínosnou a potřebnou součást nejen základního interdisciplinárního výzkumu, nýbrž i aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje nových technologií v akademické i komerční sféře.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent prokazuje hluboké a vzájemně provázané znalosti současných teorií a metod filozofie jazyka a mysli, filozofie vědy a techniky, logiky, epistemologie a etiky. Zároveň se orientuje v základních koncepcích kognitivní vědy a v aplikacích kybernetiky a informatiky, které jsou zaměřeny na umělou inteligenci. Rozumí proměnám lidského myšlení a jazyka v kontextu interakce člověka a stroje, robotizace a automatizace průmyslu. Chápe principy fungování přirozených a umělých jazyků a jejich vazbu na lidské myšlení a zároveň prokazuje znalosti principů fungování informačních a komunikačních technologií a nových elektronických médií a sítí. Dokáže charakterizovat základní paradigmata a definice AI, popsat tradiční i aktuální filozofické argumenty v debatě o AI a vysvětlit klíčové myšlenkové experimenty týkající se AI. 

Absolvent dokáže v rámci svého filozofického zkoumání, jež se primárně soustředí na současné otázky vědy a techniky, využít přístupy analytické a post-analytické tradice i metody fenomenologie a hermeneutiky. Dovede kriticky reflektovat, analyzovat a interpretovat epistemologické, ontologické a etické aspekty aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, zejména pak fenoménů jakými jsou strojové učení a neuronové sítě, automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, kyberprostor, virtuální a rozšířená realita, inteligentní řídicí systémy a Průmysl 4.0. Orientuje se v nových technologických trendech do té míry, že je schopen alespoň v hrubých rysech posoudit praktickou realizovatelnost navržených řešení. Umí kriticky zhodnotit technologické možnosti AI a laické představy o ní, provést logicko-sémantickou analýzu pojmu AI v různých diskurzech a uvést fenomén AI do souvislosti s moderním filozofickým myšlením. 

Absolvent je schopen samostatně a racionálně uvažovat o komplexních problémech, logicky argumentovat a kultivovaně se vyjádřit. Umí napsat stylisticky a žánrově diverzifikované texty a s využitím digitálních nástrojů a multimédií vizualizovat a prezentovat komunikáty, které mají odborný i popularizační charakter. 

Absolvent bude připraven na doktorské studium a kariéru akademického a vědecko-výzkumného pracovníka v oblasti základního výzkumu. Zároveň se bude schopen uplatnit i v komerční sféře, zejména v rámci interdisciplinárního týmu, který se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti digitálních technologií a AI.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí na navazující magisterský program je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Program je vhodný jak pro absolventy humanitních a společenskovědních oborů, kteří se neostýchají programovat, tak pro techniky, kteří mají odvahu hledat odpovědi na filozofické otázky.

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a ústního pohovoru. Písemná část prověřuje uchazečovu schopnost analytického myšlení (řešení logických úloh) a práce s cizojazyčným odborným textem (interpretace odborného textu v anglickém jazyce). Ústní pohovor pak prověřuje uchazečův přehled o hlavních tématech studijního programu a celkovou motivaci ke studiu. Otázky budou vycházet ze seznamu odborné literatury, který uchazeč přinese, a z vlastních prací uchazeče (kvalifikačních nebo seminárních) tematicky souvisejících se studijním programem.

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

O studium na katedře

Proč studovat u nás?

mortarboard

Naučíte se kriticky myslet

Filozofie je obor, který vás naučí udělat si vlastní názor v záplavě informací.

search

Naučíte se kritickému odstupu od názorů jiných

Uvidíte souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

beer

Naučíte se respektovat tradice

Evropské město kultury 2015 vám nabídne unikátní historická místa i pivovar, kde se zrodila pivařská legenda. 

 

globe

Budete studovat na zahraničních univerzitách

Naučíte se jazyky, podíváte do jiných zemí a poznáte nové kultury.

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content