Přejít k obsahu

Magisterské obory

A) Humanitní studia

Charakteristika programu:

Navrhovaný navazující magisterský studijní program Humanitní studia se zaměřuje na rozbor povahy a vzájemných vztahů hlavních dimenzí tvůrčí činnosti člověka v kulturním prostředí Evropy. Těmito dimenzemi jsou věda, filozofie, náboženství a umění. Rozbor specifičnosti těchto dimenzí a jejich formujícího působení na evropské kulturní prostředí je hlavním přínosem studijního programu. Tato specifičnost je tematizována především v historických souvislostech, v konceptuálních a společenských proměnách uchopování těchto dimenzí a jejich vzájemných interakcí, a to se záměrem poukázat na důvody současného chápání podoby, významu a role různých tvůrčích činností člověka. Záměrem tohoto přístupu je vyzdvihnout vzájemnou provázanost proměn v realizaci a chápání těchto činností a zprostředkovat komplexitu historického procesu kulturních proměn evropské civilizace. Z tohoto hlediska rozvíjí studijní program u studentů schopnost analytického a kritického přístupu k vědeckým a filozofickým koncepcím, duchovním trendům a uměleckým artefaktům. Rozvíjena je i schopnost chápat jednotlivé, navzájem odlišné tvůrčí činnosti a jejich výsledky ve vzájemných interakcích.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia se orientuje v klíčových otázkách evropské duchovní tradice. Dále je schopen reflektovat kulturní, sociální a duchovní zakotvenost ve vlastní tradici a na tomto základě pak porozumět tradicím jiným.  Umí analyzovat a hodnotit pramenné texty, hmotné i duchovní artefakty z hlediska jejich struktury, provázanosti s dějinami a současnou evropskou kulturou. Dovede využívat tyto znalosti a dovednosti k řešení praktických otázek kulturního, sociálního a správního života regionů a navrhovat netradiční řešení problémů tradičních i aktuálních. Je schopen přesného myšlení a vyjadřování o komplexních i kontroverzních problémech, tvůrčí interpretace filozofických i jiných pramenných textů i sekundární literatury. Absolvent dovede vést samostatnou badatelskou činnost na základě kritické práce s texty a jinými informačními zdroji. Je schopen kriticky posuzovat rozmanité koncepce a ideová hnutí, navrhovat řešení problémů spojených s jejich vlivem a činností. Dokáže prezentovat výsledky individuálního i týmového řešení historického či teoretického problému před odbornou nebo laickou veřejností a to nejen v češtině, ale i ve dvou světových jazycích na úrovni B2.

Na základě osvojených schopností kritického rozboru směřování hlavních dimenzí tvůrčí činnosti člověka a postihování souvislostí mezi jejich výsledky, je absolvent připraven pro působení v celé řadě kulturních, vzdělávacích a propagačních institucí či organizací. Jako zvláště vhodné se jeví uplatnění v muzeích, galeriích, objektech památkové péče, či organizacích zabývajících popularizací a zpřístupněním dědictví v oblasti duchovní i hmotné kultury. Vzhledem k získaným znalostem a kompetencím je absolvent v těchto institucích či organizacích vybaven především pro koncepční plánování či organizační činnost. Jako velice vhodné se jeví i uplatnění v oblasti kulturní publicistiky v médiích různého typu. V neposlední řadě jsou nejúspěšnější absolventi připraveni k pokračování ve studiu na doktorské úrovni, ve vybraném studijním programu humanitního, uměnovědného či filozofického zaměření.

B) Filozofie pro umělou inteligenci

Charakteristika studijního programu a cíle studia ve studijním programu

Navazující magisterský studijní program Filozofie pro umělou inteligenci je koncipován jako akademický a  orientuje se na současnou filozofii vědy a techniky a filozofii jazyka a mysli s přesahem do kognitivních věd,  kybernetiky a informatiky, přičemž zohledňuje východiska a metody analytické a post-analytické filozofické  tradice i tradice fenomenologické a hermeneutické.  

Cílem studijního programu je filozofické zkoumání povahy a proměn lidského myšlení a jazyka v kontextu  aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, především pak v oblastech umělé inteligence (AI) a strojového učení  (ML), zejména automatického rozpoznávání řeči (ASR) a počítačového zpracování přirozeného jazyka (NLP),  interakce člověka a stroje (HMI), automatizace a Průmyslu 4.0.  

Interdisciplinárně pojatý studijní program bude propojovat základní filozofický výzkum s praktickými poznatky  a výsledky inženýrských oborů, konkrétně kybernetiky a informatiky, jež jsou tradičně pěstovány na ZČU. Dojde  tedy k posunu od historizujícího pojetí filozofie k filozofické reflexi aktuálního aplikovaného výzkumu a  experimentálního vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Abstraktní teorie a koncepce  filozofie jazyka a mysli a filozofie vědy budou aplikovány na konkrétní jevy a problémy, jež s sebou rychlý vývoj  nových technologií přináší.  

V rámci studijního programu bude zvláštní pozornost věnována fenoménu umělé inteligence, který aktuálně prostupuje a rezonuje všemi sférami lidského světa, od vědecko-technologické přes kulturně-společenskou až po  ekonomicko-politickou, a zároveň je obestřen množstvím nerealistických představ a sporných očekávání.

Profil absolventa studijního programu

Odborné znalosti:  

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci prokazuje hluboké a  vzájemně provázané znalosti současných teorií a metod filozofie jazyka a mysli, filozofie vědy a techniky, logiky,  epistemologie a etiky. Zároveň se orientuje v základních koncepcích kognitivní vědy a v aplikacích kybernetiky  a informatiky, které jsou zaměřeny na umělou inteligenci. Rozumí proměnám lidského myšlení a jazyka v  kontextu interakce člověka a stroje, robotizace a automatizace průmyslu. Chápe principy fungování přirozených  a umělých jazyků a jejich vazbu na lidské myšlení a zároveň prokazuje znalosti principů fungování informačních  a komunikačních technologií a nových elektronických médií a sítí. Dokáže charakterizovat základní paradigmata  a definice UI, popsat tradiční i aktuální filozofické argumenty v debatě o UI a vysvětlit klíčové myšlenkové  experimenty týkající se UI.  

Odborné dovednosti:  

Absolvent dokáže v rámci svého filozofického zkoumání, jež se primárně soustředí na současné otázky vědy a  techniky, využít a kombinovat přístupy analytické a post-analytické tradice s metodami fenomenologie a  hermeneutiky. Dovede kriticky reflektovat, analyzovat a interpretovat epistemologické, ontologické a etické  aspekty aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, zejména pak fenoménů jakými jsou strojové učení a  neuronové sítě, automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, kyberprostor, virtuální  a rozšířená realita, inteligentní řídicí systémy a Průmysl 4.0. Orientuje se v nových trendech v oblasti těchto  technologií do té míry, že je schopen alespoň v hrubých rysech posoudit praktickou realizovatelnost navržených  řešení. Umí kriticky zhodnotit technologické možnosti UI a laické představy o ní, provést logicko-sémantickou  analýzu pojmu UI v různých diskurzech a uvést fenomén UI do souvislosti s moderním filozofickým myšlením.  

Obecné způsobilosti:  

Absolvent je schopen samostatně a racionálně uvažovat o komplexních problémech, logicky argumentovat a  kultivovaně se vyjádřit. Umí napsat stylisticky a žánrově diverzifikované texty a s využitím digitálních nástrojů a  multimédií vizualizovat a prezentovat komunikáty, které mají odborný i popularizační charakter.  

Uplatnění absolventů:  

Absolvent bude připraven na doktorské studium a kariéru akademického a vědecko-výzkumného pracovníka v  oblasti základního výzkumu. Zároveň se bude schopen uplatnit i v komerční sféře, zejména

v rámci  interdisciplinárního týmu, který se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti umělé  inteligence a nových technologií. 

Patička