Přejít k obsahu

Bakalářské obory

A) Filozofie

Charakteristika programu:

Cílem bakalářského studijního programu Filozofie je poskytnout studentům systematický základ v daném oboru pro další akademickou kariéru. Studijní program je koncipován jako akademický ve třech základních tematických okruzích – Dějiny filozofie, Filozofie 20. a 21. století a Systematická filozofie. Povinně volitelné předměty doplňují tento znalostní základ o dovednost pracovat s pramennými texty (v moderních i pramenných jazycích) a o dovednost interpretace filozofického textu.

Studium filozofie představuje především východisko pro další systematické filozofické vzdělávání, protože učí studenty základům samostatné badatelské činnosti, kritické práci s texty a jinými informačními zdroji a také racionálnímu posuzování ideových a ideologických konstrukcí. Na druhou stranu studium filozofie není pojímáno jako samoúčel, ale jako cílená výchova ke kritickému a kreativnímu myšlení jako takovému. Absolventi proto najdou uplatnění v řadě oborů a profesí, jež vyžadují schopnosti racionálního myšlení, samostatného rozhodování a plynulého vyjadřování.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je obeznámen se základními soudobými poznatky filozofie, a to ve třech základních okruzích studia – Dějiny filozofie, Filozofie 20. a 21. století a Systematická filozofie. Absolvent v prvé řadě dokáže samostatně analyzovat a kriticky hodnotit získané informace. Osvojí si metodologii nutnou ke zpracování a využití pramenných zdrojů a dovede tak nejen aktivně vyhledávat informace k danému problému, ale i provádět jejich rozbor. Vedle schopnosti kritického myšlení a formulování konkrétních postojů je schopen také racionálně posuzovat nejrůznější ideové systémy. Absolvent dokáže veřejně prezentovat a obhajovat svá stanoviska. Díky důkladné jazykové přípravě je schopen aktivně komunikovat v jednom světovém jazyku, druhý ovládat pasivně.

Na základě dosavadní zkušenosti většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V souladu s cílem studijního programu, který studium filozofie nepojímá jako samoúčel, ale jako cílenou výchovu ke kritickému a kreativnímu myšlení jako takovému, se absolventi mohou uplatnit v řadě oborů a profesí, jež vyžadují schopnosti racionálního myšlení, samostatného rozhodování a flexibilního přístupu, které se opírají o interdisciplinární znalosti, schopnost práce s textem a vyhodnocování informací. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod. Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení. Tradičně se samozřejmě nabízí i uplatnění ve vzdělávacích institucích, kterého ale nelze dosáhnout bez dalšího vzdělání v příslušném oboru. Pro tyto studenty je v rámci celoživotního vzdělávání nabízen certifikátový program pedagogicko-psychologického minima, který by je měl připravit na navazující magisterské studium orientované na vzdělávání (nejen Učitelství).

B) Humanitní studia

Charakteristika programu:

Cílem studijního programu Humanitní studia je vychovat absolventy se schopnostmi tázání, kritického myšlení, reflexe, interpretace, kritiky a pojmové přesnosti; a se znalostmi základů dějin filozofie i systematické filozofie, českých dějin v evropském kontextu, moderních dějin, a dalších humanitních disciplín, zejm. religionistiky, estetiky, etiky a dějin umění. Nad rámec standardní koncepce humanitních studií obsahuje tento studijní program důraz jednak na kulturní dějiny s přesahem do dějin a teorie umění, jednak na fenomén nových informačních a komunikačních technologií, a to nejen jako nového nástroje pro práci v uvedených disciplínách, ale rovněž jako předmětu zkoumání ve vztahu k proměně vnímání člověka i společnosti v kontextu těchto nových technologií. To se odráží ve dvou základních odborných zaměřeních studijního plánu, kterými jsou:

  • Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví a
  • Humanitní studia pro informační společnost

s ohledem na společenskou poptávku je studijní plán doplněn rovněž tradičním odborným zaměřením

  • Humanitní studia pro učitelství základů společenských věd

 Profil a uplatnění absolventa:

Studium v bakalářském studijním programu Humanitní studia je pojato tak, aby vychovávalo flexibilní vzdělané jednotlivce nezatížené předsudky, jednostrannými řešeními a teoretickým dogmatismem dílčích oborů, a proto absolvent získá schopnost pružně se přizpůsobovat požadavkům praxe a kreativně řešit problémy. Získané vzdělání pak uplatní v řadě oblastí. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod. Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení, jež se opírá o interdisciplinární znalosti. Doplní-li si absolvent kurzy pedagogicko-psychologického minima, může pokračovat ve studiu učitelství, zejména v kombinaci historie-základy společenských věd.

Patička