Přejít k obsahu

Bakalářské obory

A) Filozofie

(studijní program Filozofie)

Popis oboru

Obor je koncipován jako akademický, přičemž zájemcům se dostane klasického filozofického vzdělání. Student je seznámen nejen s dějinami filozofického myšlení, ale rovněž získá přehled i o ústředních problémech, které se objevují ve filozofii 20. a 21. století. V rámci systematické filozofie jsou studenti uvedeni do všech typických filozofických disciplín jako jsou ontologie, gnoseologie, filozofická antropologie, etika, estetika nebo logika. Důraz je kladen především na schopnost kriticky číst a interpretovat filozofické texty, samostatně formulovat vlastní stanoviska k významným filozofickým problémům a tyto své názory argumentačně podkládat.

Profil absolventa

Absolventi budou připraveni pro práci v oborech, které vyžadují flexibilní a racionální přístup, který se opírá o interdisciplinární znalosti, schopnost práce s textem a vyhodnocování informací. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod. Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení. V neposlední řadě jsou samozřejmě absolventi připraveni pro další studium v navazujících magisterských oborech, zaměřených na studium filozofie, kultury či komunikace.  Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Organizace studia

Studium je standardně koncipováno jako tříleté, přičemž je zapotřebí získat do konce studia 180 kreditů. Povinné předměty jsou zaměřeny na dějiny filozofie, filozofii 20. a 21. století a na systematickou filozofii. Podpůrné předměty, které si student zapisuje v průběhu celého studia, mají za úkol přiblížit hlavní témata a problémy filozofie. Zároveň mají uvést do celé metodologie práce s kritickými edicemi a dále rozšířit studovanou látku. Během studia posluchač také absolvuje minimálně dva světové jazyky v rámci povinně volitelného bloku. Vedle odborného jazyka je kladen rovněž akcent na interpretaci vybraných filozofických textů. Povinně volitelné předměty jsou proto vedle předmětů zaměřených na řeckou a latinskou filozofickou terminologii koncipovány především jako interpretace a práce s textem. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze tří okruhů – z dějin filozofie, z vybraných problémů filozofie 20. a 21. století a z jednoho z volitelných okruhů – z etiky, z epistemologie, z estetiky, z logiky nebo z ontologie.

Praktické informace a dokumenty

B) Humanistika

(studijní program Humanitní vědy)

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Humanistika je určen studentům, kteří upřednostňují získání všeobecného náhledu na humanitní disciplíny před úzkou specializací v konkrétním oboru. Studium umožňuje zájemcům uvedení do disciplín, které jsou považovány za základ humanitního vzdělání – tedy do filozofie, historie, religionistiky, estetiky, etiky, antropologie, politologie, sociologie a psychologie. Student je pak díky tomuto jedinečnému interdisciplinárnímu přehledu schopen poučeně propojovat získané informace z jednotlivých disciplín, kriticky je hodnotit a získat tak ucelený pohled na současné humanitní vědění. To mu umožňuje při volbě magisterského studijního oboru buď neproblematickou specializaci se na vybraný konkrétní obor, nebo pokračování a prohlubování v dnes tolik potřebném komplexním náhledu prostřednictvím studia navazujících interdisciplinárních oborů Evropská kulturní studia či Teorie a filozofie komunikace.

Profil absolventa

Absolvent oboru Humanistika je školen ve všech základních humanitních disciplínách, čímž je schopen jednotlivé poznatky kreativním způsobem propojovat a zasazovat do širších kontextů. Nezbytným předpokladem je kritické myšlení a schopnost argumentace, ke kterým jsou v průběhu celého studia studenti vedeni především způsobem práce v seminářích k jednotlivým předmětům. Proto je absolvent nejen schopen se dále specializovat v konkrétním vybraném oboru, ale má rovněž široké uplatnění ve státní i komerční sféře. Je připraven věnovat se práci v kulturní sféře (galerie, muzea, kulturní odbory, památková péče), sociální a veřejné správě, či v knihovnictví, ale rovněž se uplatní i v soukromém sektoru – na pozici personalisty, tiskového mluvčího, copywritera, PR manažera či v marketingu. Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Organizace studia

Studium je standardně koncipováno jako tříleté, přičemž je zapotřebí získat do konce studia 180 kreditů. Povinné předměty jsou vedle obecného uvedení do studia humanitních věd zaměřeny především na získání znalostí v oblasti filozofie, světových a českých dějin, etiky, religionistiky, estetiky, českého jazyka, základů informatiky, kultury společenské komunikace a teorie argumentace. Samozřejmostí je splnění předmětů prokazujících znalost dvou světových jazyků, což je dnes již nezbytná podmínka vysokoškolského vzdělání. Dále si student vybere dva bloky z devíti nabízených (Antropologie, Dějiny filozofie a filozofie vědy, Estetika, Péče o kulturní dědictví, Politologie a veřejná správa, Religionistika, Sociologie, Kompetence pro Česko-bavorský příhraniční region, Psychologie) a z každého si zapíše předměty minimálně za 18 kreditů. Jeden z těchto bloků si pak zvolí i jako volitelnou část státní závěrečné zkoušky. Ta se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze tří okruhů – z filozofie, z českých dějin v evropském kontextu a z volitelného předmětu.

Praktické informace a dokumenty

Patička